[Albertinum-nieuws] Nieuwsbrief Albertinumgenootschap juli 2020

nieuws op albertinumgenootschap.nl nieuws op albertinumgenootschap.nl
Di Jul 21 15:16:48 CEST 2020


 

_A L B E R T I N U M G E N O O T S C H A P_ 

_ _ 

_ _ 

NIEUWSBRIEF                               
   JULI 2020 

AAN DE GE¤NTERESSEERDEN VOOR DE LEZINGEN VAN HET ALBERTINUMGENOOTSCHAP 

CORONACRISIS 

Het zal u niet verbazen dat wij als genootschap door de coronacrisis en
rekening houdend met de kwetsbaarheid van de merendeels oudere bezoekers
van onze lezingen besloten hebben om de planning voor komend najaar bij
te stellen. We hebben besloten om in het najaar slechts drie lezingen te
presenteren in de maand november. Het betreft de lezingen die in maart
afgelopen voorjaar onder de titel _waarden en tradities in christelijke
context_ zouden worden gehouden maar die vanwege de uitbraak van corona
moesten worden uitgesteld. U kunt de sprekers en de inhoud van deze
lezingen verderop in deze nieuwsbrief en op de website vinden. De data
van deze lezingen zullen binnenkort via onze nieuwsbrief en op de
website bekend worden gemaakt. 

NIEUWE WEBSITE 

Het is ook met enige trots dat ik u welkom mag heten op onze vernieuwde
website www.albertinumgenootschap.nl [1] . Bekijk deze website eens. Ik
hoop dat u door de inrichting van deze website gemakkelijker uw weg kunt
vinden naar de informatie over ons genootschap waarnaar u op zoek bent.
Er zijn de nodige doorklikmogelijkheden om het zoeken te
vergemakkelijken. 

Ik hoop dat u in goede gezondheid verkeert en blijft verkeren en dat we
als genootschap u binnen niet al te lange tijd weer normaal kunnen
ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

Paul Juffermans, voorzitter 

Voorzitter Albertinumgenootschap 

CYCLUS: WAARDEN EN TRADITIES IN CHRISTELIJKE CONTEXT 

Waarden zijn de dieperliggende motieven voor onze houding in ons
persoonlijk en maatschappelijk leven. Veel waarden zijn in beweging,
hetgeen op talrijke manieren tot uitdrukking komt. Sommige waarden zijn
in verval, andere komen terug. Bepaalde waarden willen wij handhaven.
Tradities hangen hiermee nauw samen. Traditie is het overdragen van
geestelijk bezit en cultuurgoederen van generatie op generatie.
Tradities worden nu eens geprezen, dan weer overboord gegooid. In nog 3
lezingen (de eerste lezing in deze cyclus: "Oude en nieuwe rituelen:
dynamiek en transformatie" is gehouden op 5 maart 2020. Spreker was:
prof. dr. Paul Post. De overige 3 lezingen konden toen niet doorgaan
a.g.v. de coronacrisis) worden waarden en tradities vanuit diverse
invalshoeken geanalyseerd en besproken, toegespitst op de christelijke
context in onze samenleving. Ingegaan wordt op de dynamiek in rituelen -
of afwezigheid ervan, op de vraag of de christelijke sociale leer wel of
geen houvast biedt, hoe in de politiek de burgerlijke waarden al dan
niet geherwaardeerd worden. De lezingencyclus wordt afgesloten met een
persoonlijk verhaal van een dominicanes over de beleving van kerkelijke
en religieuze tradities. Oude en nieuwe rituelen: dynamiek en
transformatie. 

CHRISTELIJKE SOCIALE LEER IN BEWEGING 

Datum: wordt nader bekend gemaakt 

Spreker: Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch. 

De sociale leer van de katholieke kerk is een verzameling
leerstellingen, die de kerk heeft ontwikkeld over vragen als armoede en
rijkdom, economie, sociale instituties en de rol van de staat. Deze leer
kreeg eind 19e eeuw vorm in de encycliek Rerum Novarum en heeft
sindsdien diverse aanpassingen in formulering gehad, gebonden aan de
maatschappelijke situatie, zoals duurzaamheid in de encycliek Laudato
Si. De christelijke sociale leer heeft altijd nadruk gelegd op sociale
verbanden. Elementen als menselijke waardigheid, solidariteit en
subsidiariteit staan centraal. Ook vanuit het protestantisme zien we
dezelfde elementen, zij het met accentverschillen. Vraag is wat de
christelijke leer na de ontzuiling, in een tijd van individualisme en
neoliberalisme, ons nog te vertellen heeft. 

PLEIDOOI VOOR EEN (HER)WAARDERING VAN BURGERLIJKE WAARDEN 

Datum: wordt nader bekend gemaakt 

Spreker: drs. Pieter Jan Dijkman, directeur wetenschappelijk instituut
van het CDA. 

Waarom zijn burgerlijke waarden zo belangrijk? Waarden spelen een rol in
onze politieke standpuntbepaling. Startend vanuit het christelijk
mensbeeld verschijnt een samenlevingsideaal van burgers die zich
verantwoordelijk voelen voor elkaar. De humaniseringsopdracht die
daaruit volgt geeft ook de politiek een duidelijke opdracht, namelijk
een bijdrage te leveren aan het oplossen van conflicten en het
overbruggen van tegengestelde posities. 

TRADITIE: BALLAST OF RIJKDOM? EEN VERKENNING IN DOMINICAANS PERSPECTIEF 

Datum: wordt nader bekend gemaakt 

Spreker: Joy van der Werf o.p., dominicanes van Neerbosch. 

Tradities: ballast of rijkdom? Hoe het ook zij, we kunnen niet zonder!
Het woord 'traditie' is verbonden met het Latijnse werkwoord tradere,
dat doorgeven betekent. Tradities kunnen ons met elkaar verbinden, ze
kunnen ons van elkaar vervreemden. Ze zorgen voor stabiliteit en kunnen
ruzies teweegbrengen. We kunnen ze koesteren, kwijtraken, maar ook
terugvinden. Ze kunnen hun zeggingskracht voorgoed verliezen. Veel
tradities, zeker ook kerkelijke, worden in onze tijd verschillend
gewaardeerd en beleefd. Wat is nodig om elkaar te verstaan? Joy van der
Werf, onder andere medeauteur (met Arjan Broers) van een digitaal
boekje: 'Hoe ze vloekten in de kerk van Zwolle' (2017), neemt ons mee in
haar verkenning. 

ALGEMENE INFORMATIE 

- De lezingen worden op donderdag gehouden in de zijkapel van de
Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan
het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5. Er is een ringleiding
beschikbaar. 

- De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur
is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te
maken. De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen. 

- De entree bedraagt 7 euro. 

- Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000
1456 01 t.n.v. Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI). 

Albertinumgenootschap Voorzitter: Dr. Paul Juffermans 

Website: www.albertinumgenootschap.nl [1] Mail:
info op albertinumgenootschap.nl 

Folders en informatie: 

Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A 6581 XW Malden, 024-3581963 e-mail:
a.fisscher op xs4all.nl 

Ans Metz, Jan Brinkhoffplantsoen 33, 6543 KA Nijmegen, 024-3228285
e-mail: AHMMetz1941 op kpnmail.nl 

Links:
------
[1] http://www.albertinumgenootschap.nl/
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://nieuwsbrief.albertinumgenootschap.nl/pipermail/albertinum-nieuws/attachments/20200721/0d1d9ec7/attachment.html>


Meer informatie over de Albertinum-nieuws maillijst